کلیات وب سایت

می توانید به سادگی یاد بگیرید

فصل اول گراف ها

فصل اول گراف ها واژه گراف در ریاضیات حداقل دارای دو معنی می‌باشد. در ریاضیات ابتدایی گراف به نمودار تابع اشاره دارد و در اصطلاح ریاضی‌دانان گراف مجموعه‌ای از نقاط و خطوط متصل به هم هستند. نظریه گراف یکی از ادامه مطلب…